Thông báo điều chỉnh biểu phí vận chuyển

2019-05-02

Từ ngày 03/05/2019, biểu phí vận chuyển của Hỗ trợ mua hàng được điều chỉnh như sau: 

 

Đến kho Hà Nội

0Kg - 9.99Kg 28500₫ 

10Kg - 29.99Kg 27500₫ 

30Kg - 59.99Kg 26500₫ 

60Kg - 99.99Kg 25500₫ 

100Kg - ∞Kg 23500₫ 

Hàng nhẹ tính theo thể tích  một mét khối = 3.000.000 VND

 

Đến kho Sài Gòn

0 kg-9.99 kg: 39.500VND/ kg

10kg-29.99 kg: 38.500 VND/ kg

30 kg-59.99 kg: 37.500VND/kg

60 kg -99.99 kg: 36.500VND/kg

100 kg-∞: 34.500VND/ kg

 

Hàng nhẹ tính theo thể tích  một mét khối = 3.700.000 VND

Theo đó các đơn hàng đã được kho Trung Quốc gửi đi từ ngày 03/05/2019 sẽ được áp dụng biểu phí vận chuyển mới.

Hỗ trợ mua hàng thông báo để quý khách hàng chủ động trong việc lên kế hoạch đặt hàng!


Next
Prev

Related Nội dung thông báo